Facebook
Youtube

Prawo

Organizacje pozarządowe, inaczej – organizacje trzeciego sektora to organizacje nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych (pierwszy sektor) oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku (drugi sektor) osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje (nie będące fundacjami, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego) i stowarzyszenia.

Przy udzielaniu dotacji Gmina na realizację zadań publicznych, na równi z organizacjami pozarządowymi traktuje inne osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Organizacje pozarządowe nazywane są też często z angielskiego - NGO (non – governmental organization).

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - tekst jednolity