Facebook
Youtube

Poznaj moją organizację – Stowarzyszenie Bez Granic

Gostyński samorząd, wspólnie z KGW Krajewiczanki, zainicjował akcję „Poznaj moją organizację”. Jej celem jest zaprezentowanie szerokiego grona organizacji pozarządowych, które na terenie naszej gminy działają dla mieszkańców Gostynia oraz okolic. Akcja przybliża profil działalności prezentowanych organizacji pozarządowych, stanowi okazję do wzajemnego poznania się, ale jest również zachętą dla osób chcących włączyć się w działania sektora NGO.
Dziś prezentujemy Gostyńskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Niepełnosprawnością oraz ich Rodzin "Bez Granic".

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz dobroczynności i wyrównywania szans osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością oraz ich rodzin, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspierania ich rodzin.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
Na działalność pożytku publicznego składają się:
• udzielanie wsparcia swoim członkom poprzez doradztwo, opiekę prawną, szkolenia;
• występowanie przed właściwymi organami i urzędami w interesie osób niepełnosprawnych w zakresie związanym z ich leczeniem, rehabilitacją, edukacją, pracą, w sprawach dotyczących mieszkań chronionych, opieki, udziału w kulturze, sporcie i rekreacji oraz integracji z lokalnym środowiskiem;
• prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów rządowych i samorządowych oraz ze środków własnych różnorodnych usług na rzecz osób niepełnosprawnych m.in. w formie placówek i zespołów pomocy, w szczególności w zakresie rehabilitacji, terapii, edukacji oraz działalności rekreacyjnej;
• prowadzenie działalności turystyczno-krajoznawczej poprzez organizowanie wyjazdów dla osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością wraz z opiekunami na wycieczki, biwaki, imprezy integracyjne, plenery malarskie i fotograficzne, zawody sportowe jak również organizowanie sezonowego wypoczynku;
• prowadzenie działalności kulturalnej: artystycznej i rozrywkowej poprzez: zajęcia teatralne i wystawianie sztuk teatralnych z udziałem osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych i ich rodzin, zajęcia plastyczne i organizowanie wystaw prac osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych; wycieczki do kina i teatru;
• organizowanie spotkań integracyjnych (bale andrzejkowe, noworoczne, karnawałowe);
• organizowanie konkursów; prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej poprzez: wyjścia, wyjazdy na basen, pikniki integracyjne, imprezy sportowo-rekreacyjne, zajęcia sportowe, współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych w integracji ze środowiskiem lokalnym;
• inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom a w szczególności: grup samopomocowych i wsparcia, usług wspomagających rodzinę w wypełnianiu jej obowiązków wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnej w domu i poza nim, również w sytuacjach kryzysowych, placówek stałego i czasowego (w tym dziennego) pobytu, informacji, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej;
• współpraca z organami władzy rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, a także placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
• prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w stosunku do osób i grup, których wiedza, praca i zaangażowanie mogą być przydatne do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia w szczególności członków i pracowników Stowarzyszenia, nauczycieli, pracowników socjalnych, prawników, terapeutów, instruktorów oraz wolontariuszy;
• aukcje i bale charytatywne;
• prezentowanie prac wykonanych przez osoby z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością z przeznaczeniem na działalność statutową;
• prowadzenie działalności informacyjnej i innej mogącej wpływać na wzrost akceptacji i zrozumienia osób z niepełnosprawnością intelektualną;
• współpracę z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi, Unią Europejską i krajami w niej stowarzyszonymi oraz społecznościami i instytucjami w różnych krajach, zwłaszcza europejskich.

Pliki do pobrania: