Facebook
Youtube

Oferta w trybie pozakonkursowym

Burmistrz Gostynia informuje, że na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1327 ze zm.), Koło Gospodyń Wiejskich w Stankowie zwróciło się o dofinansowanie zadania pn. „Organizacja wigilii dla Seniorów w Stankowie”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do poniedziałku 12 grudnia 2022 roku. Oferta dostępna jest tutaj.