Facebook
Youtube

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Gostynia ogłosił konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku. Termin składania ofert mija we wtorek 13 grudnia 2022 r. o godzinie 15.30.

Konkursy dotyczą zadań:

1) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – integracja emerytów, rencistów i inwalidów – 18 000,00 zł;

2) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych – 7 000,00 zł;

3) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 69 000,00 zł;

4) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – rozwój amatorskiego ruchu artystycznego -85 000,00 zł;

5) wspieranie działalności harcerskiej – 16 000,00 zł;

6) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 95 000,00 zł;

7) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie stacji socjalnej – 21 000,00 zł;

8) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie banku żywności – 24 000,00 zł;

9) ochrona i promocja zdrowia (w tym działalność lecznicza) oraz działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami – 55 000,00 zł;

10) organizacja półkolonii zimowych dla dzieci i młodzieży z programem socjoterapeutycznym – 16 000,00 zł;

11) prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla dzieci oraz rodziców z gminy Gostyń – 90 000,00 zł;

12) udzielanie schronienia oraz pomoc terapeutyczna, psychologiczna i prawna dla osób doznających przemocy z gminy Gostyń – 14 000,00 zł.

Uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich konkursów można znaleźć tutaj.